Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na produkty pośrednika i organizatora Grupa ''Eko-Karpaty'' Sp. z o.o.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.recepcjabieszczady.pl
 2. Organizatorem sprzedaży jest Grupa Eko-Karpaty Sp z o.o., Ustjanowa Górna 48, 38-700 Ustrzyki Dolne wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221530 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie oraz Rejestru organizatora imprez turystycznych nr 117/06 wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, ubezpieczonego od Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki w TUW, posiadająca REGON 371185236 oraz NIP 689-119-05-18.
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy ............................................................
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  1) oprogramowanie : dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),
  2) wymagania sprzętowe : komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.
 6. Realizacja sprzedaży wymaga wypełnienia całej procedury zakupu biletów przez użytkownika:
  - wybór daty, wycieczki lub biletu, wybory oferty i przystanku wsiadania,
  - datę, rodzaj i ilość biletów,
  - podanie prawdziwych danych osobowych do ubezpieczenia /w przypadku uczestnika wycieczki: imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, numer telefonu,
  - podanie danych zamawiającego/zawierającego umowę: imię, nazwisko, e-mail, telefon. Podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu,
  - potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
 7. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dostępna ilość biletów w jednym zamówieniu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 1 dzień przed danym wydarzeniem.
 9. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w e-card.pl. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia.
 10. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.recepcjabieszczady.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich.
 11. W celu otrzymania faktury należy w procesie rejestracji zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy w tym NIP .
 12. Organizator/pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji .
 13. Organizator/pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletów.
 14. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczy.
 15. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator/pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych użytkownika zawartych w procesie rejestracji - numeru transakcji i/lub biletu .
 16. Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości odbioru zakupionych przez Internet biletów:
  - wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.
  - odbiór w kasie biletowej, nie później niż 50 minut przed rozpoczęciem spektaklu, którego bilet dotyczy. Należy podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej, a w przypadku biletu ulgowego – dokument upoważniający do zniżki. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety w kasie.
 17. Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi, wyjątek stanowią okoliczności wymienione w pkt.18 niniejszego regulaminu
 18. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku odwołania wydarzenia, którego dotyczy. Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane w Dziale Reklamacji pod nr tel. 13 461 1009 lub e-mailem: rezerwacje@eko-karpaty.com
 19. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne wydarzenia. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów.
 20. Organizator/pośrednik zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyn .
 21. Organizator/pośrednik zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.
 22. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@eko-karpaty.com. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/pośrednika w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 23. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator/pośrednik zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 24. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej: www.recepcjabieszczady.pl
 25. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o., Ustjanowa Górna 48, 38-700 Ustrzyki Dolne. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.